DR IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej – NEUROPSYCHOLOG TERAPEUTA TRAUMY I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

Witam na mojej stronie, nazywam się Iwona Palicka

Jestem psychologiem z zamiłowania popartego rzetelnym wykształceniem
E

W 1998 roku ukończyłam studia magisterskie na UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna.

E

W listopadzie 2002r. uzyskałam tytuł "Psychologa klinicznego" (specjalizacja I.st. w zakresie psychologii klinicznej)

E

W styczniu 2005r. uzyskałam certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej

E

We wrześniu 2008r.uzyskałam certyfikat Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego z ramienia The Institute for Neuro-PhysiologicalPsychology w Chester (filia INPP-Polska). (certyfikat nr 005/INPP/POLAND)

E

W maju 2013r. uzyskałam tytuł Specjalisty Psychologii Klinicznej, blok szczegółowy w zakresie NEUROPSYCHOLOGII (dawny II.st. specjalizacji), wpis do Rejestru Polskich Psychologów Klinicznych: Specjalista w dziedzinie Psychologia Kliniczna - Neuropsychologia nr WLP 0030

E

w grudniu 2016r. ukończyłam 3-letnie szkolenie afiliowane przy Somatic Experiencing Trauma Institute – Somatic Experiencing® SE Terapia Traumy i uzyskałam prawo do używania tytułu: Somatic Experiencing Practitioner (SEP) (certyfikat PLPLUS16020)

E

w czerwcu 2018r. ukończyłam 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów traumy rozwojowej w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model i uzyskałam prawo do używania tytułu: NARM Practitioner

E

w grudniu 2019r. obroniłam rozprawę doktorską "Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD" i uzyskałam stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

E

w lutym 2020r. ukończyłam 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów traumy rozwojowej w modelu SOMA-Embodiment i uzyskałam prawo do używania tytułu: SOMA-Embodiment Practitioner

E

we wrześniu 2020r. ukończyłam 2-letnie specjalistyczne szkolenie w obszarze Neuroafektywnej Psychologii Rozwojowej (NAPD NeuroAffective Personality Development)

E

w maju 2021r. ukończyłam specjalistyczne szkolenie dla terapeutów traumy z Protokołu interwencji i przywracania równowagi metodą EmotionAid®, tytuł: Facylitator EmotionAid®

E

w listopadzie 2021r. ukończyłam specjalistyczne szkolenie dla terapeutów traumy z metody Brainspotting Faza 1 - Praktyk Brainspotting Faza 1

Moje zainteresowania zawodowe obejmują głównie neuropsychologię dziecka, a szczególnie diagnozę i terapię zaburzeń poznawczych u dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych oraz diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

W pracy terapeutycznej z dziećmi stosuję metody neurorozwojowe (m.in.Integrację Sensoryczną, Organizację Neurologiczną, pracę z odruchami pierwotnymi wg metody Sally Goddard-Blythe, Stymulacje Słuchowe, podejście Delacato) oraz podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne, łącząc to wszystko klamrą pracy opartej o doświadczanie somatyczne – Somatic Experiencing ® SE Petera Levine’a.

Od lutego 2004r. prowadzę działalność prywatną, jaką jest GABINET PSYCHOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
dołączając do wąskiego w Poznaniu grona psychologów zajmujących się neuropsychologią dziecka.

W czerwcu 2006r. uruchomiłam zespół gabinetów prywatnych pod wspólnym szyldem CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA, w którym skupiłam specjalistów terapii dzieci i rodziny, których cenię za wiedzę, umiejętności
i kontakt z pacjentem.

W latach 1998-2007 pracowałam w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, gdzie zajmowałam się głównie: diagnozą i terapią dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, oceną i stymulacją rozwoju psychoruchowego, poradnictwem dla rodziców, psychoedukacją personelu medycznego, a także interwencją kryzysową w przypadku problemów adaptacyjnych i osobowościowych.

Od stycznia do sierpnia 2002r. pracowałam dodatkowo na Oddziale Opieki Paliatywnej Wielkopolskiego Centrum Chorób
Płuc i Gruźlicy w Poznaniu gdzie zajmowałam się pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W latach 2005-2006 współpracowałam ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Punkcie Konsultacyjnym Psychologiczno-Pedagogicznym, gdzie udzielałam porad i wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii, a także w Gabinecie Terapii Integracji Sensorycznej, gdzie prowadziłam diagnozę i terapię procesów integracji sensorycznej u dzieci.

Od stycznia 2008r do grudnia 2014r. współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Poznań-Grunwald (Spółka ZDROWIE PSYCHICZNE) gdzie zajmowałam się przede wszystkim diagnostyką dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i poradnictwem dla rodziców (współpraca z psychiatrą, neurologiem, logopedą i fizjoterapeutą).

Od 2006r. współpracuję z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n.med.Małgorzaty Kleckiej (dawniej: Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Lędzinach) oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach (dawniej: Centrum Opieki Zastępczej przy Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach) współprowadząc szkolenia dla instruktorów programu FAStryga.

Jestem członkiem Rady Fundacji FASTRYGA, we współpracy z dr n.med. M.Klecką propaguję wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Jestem także Członkiem-założycielem Porozumienia FAS Polska mającego na celu konsolidację działań zmierzających do poprawy sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych z FASD w Polsce.

W latach 2005-2010 byłam członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, w ramach którego w maju 2008r. otrzymałam Certyfikat „Psycholog – doradca Online”.

Od roku 2006 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS) zrzeszającego terapeutów Integracji Sensorycznej, w październiku 2017 zostałam wybrana do Zarządu PTIS w funkcji Prezesa http://www.integracjasensoryczna.org.pl/

W roku 2007 przystąpiłam do Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego https://ptneur.pl/ oraz do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka http://ptp-dziecko.org.pl/

W latach 2016-2018 byłam członkiem Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej.

w 2017 uczestniczyłam w powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing i jestem jego Członkiem, pełnię także funkcję Sekretarza Zarządu PSSE http://psse.net.pl/

w 2017 zostałam również przyjęta w poczet członków Polskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem (SEAS Polska) http://seaspolska.org/